مشاوره آنلاین با وکیل

آنلاین, مشاوره با وکیل آنچه در واقع من می خواهم به درخواست وکیل ؟ اگر من می توانم به طور خلاصه و واضح توضیح مشکل خود را ؟ چه نوع از پاسخ من انتظار ؟ اگر من می خواستم به شنیدن تایید است که بدیهی است که من می دانم ؟ شاید من فقط می خواهم برای تایید بی گناهی من است ؟ من آماده به قبول نظر یک وکیل می کند که منطبق با نظر شخصی من است ؟ آنچه من را به انجام زمانی که وکیل منطبق نیست به نظر من از این مشکل ؟ از مشتری خطاب