یک وکیل خوبیک وکیل خوب

این سوال درست است. و به سقوط به یک وضعیت بسیار ناخوشایند نه تنها می تواند باباآدم. هفته گذشته در یکی از شهرستان دادگاه محکوم شدند سابق محقق در خصوص موارد مهم و عدالت سرهنگ دوم است که در واقع محکوم به خوش آمدید. و شما می دانید چه ؟ وکیل از سرهنگ زده بود در قلب نه تنها روزنامه نگاران (و این روند با صدای بلند) اما حتی مضروب و مجروح ، او بی ادب و توصیه قربانی برای رفتن به خانه و گرفتن یک شاه ماهی کوچک و آویزان در اطراف دادگاه. و در صدور حکم آمده است نه در همه و مشتری خود دستگیر شد و در دادگاه صورت گرفته بود به دوربین کاملا به تنهایی.