یک وکیل خوبیک وکیل خوب

افتخار و ستایش به وکلا که می دانم و احترام حفاظت از بزرگ

شهروندان به درستی بپرسید: چگونه آماده است به مشکل یک فرد درک وکیل در چه زمینه برای تشخیص خوب از بد ؟

این سوال درست است.

و به سقوط به یک وضعیت بسیار ناخوشایند نه تنها می تواند باباآدم

هفته گذشته در یکی از شهرستان دادگاه محکوم شدند سابق محقق در خصوص موارد مهم و عدالت سرهنگ دوم است که در واقع محکوم به خوش آمدید. و شما می دانید چه ؟ وکیل از سرهنگ زده بود در قلب نه تنها روزنامه نگاران (و این روند با صدای بلند) اما حتی مضروب و مجروح ، او بی ادب و توصیه قربانی برای رفتن به خانه و گرفتن یک شاه ماهی کوچک و آویزان در اطراف دادگاه. و در صدور حکم آمده است نه در همه و مشتری خود دستگیر شد و در دادگاه صورت گرفته بود به دوربین کاملا به تنهایی