کمک یک وکیل خانوادهکمک وکیل خانواده

اساسی عمل حقوقی است که به تنظیم خانواده مهم است این است که قانون خانواده. او قانون اصلی که بر اساس آن های مختلف وکلای مدافع و حقوقدانان در دفاع از منافع مشتری.

وکیل خانواده یا وکیل لازم است که انواع زیر وجود دارند از اختلافات خانوادگی:

نشات گرفته از ازدواج و خانواده, روابط همسران;

ناشی از روابط حقوقی «همسران و فرزندان»;

دیگر اختلافات خانوادگی است.