کمک های حقوقی رایگانکمک های حقوقی رایگان

ارائه کمک های حقوقی رایگان باید بر اساس اين اصول به عنوان عینیت بی طرفی به موقع بودن برابری دسترسی شهروندان به کمک و محرمانه بودن در آن شرط است.

شرکت کنندگان در سیستم حقوقی رایگان کمک های اولیه در حال مقامات اجرایی و موسسات تابع مقامات اجرایی از تشکیل نهادهای دولت قانونی دفاتر وکلا و.

در مطابق با قانون بدن از قدرت اجرایی مناطق تصمیم به ایجاد که آیا آنها دولت قانونی اداره یا شامل ارائه کمک های حقوقی رایگان وکیل

آنها طراحی شده برای تعیین مقدار و روش الزحمه وکلا و جبران هزینه های خود را در ارائه کمک های حقوقی رایگان