کمک حقوقی آنلاینکمک حقوقی آنلاین

کمک حقوقی یک مفهوم موضوع به گسترده تفسیر است. این شامل تعدادی از اقدامات ممکن است با هدف حفاظت از حقوق و منافع مشروع از مشتری روشن شدن برخی از تفاوت های ظریف حقوقی, نمایندگی, مدیریت, پشتیبانی, تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک و غیره. خدمات آنلاین نیز چند وجهی است.