وکیل خدمات قیمتوکیل خدمات نرخ

زیر بعد از استخدام وکیل اشاره به زمان در طول یک روز تقویم هنگامی که یک وکیل انجام آموزش خاص از این اصل صرف نظر از واقعی مدت از کار خود را.

در ارائه کمک های حقوقی با وکیل در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات و همچنین ارائه کمک های حقوقی مرتبط با خروج از یک وکیل در یکی دیگر از محل پرداخت است و نه کمتر از دو برابر این مقدار است

در هنگام ارائه کمک های حقوقی مرتبط با خروج از یک وکیل از محل دیگری پرداخت, سفر و امرار معاش و هزینه در این مورد باید با توافق طرفین اما ممکن است کمتر از هزینه های واقعی و هزینه های وکیل