هزینه

پروژه هزینه های هزینه های در طول عمر یک پروژه یعنی قبل از اینکه این پروژه از نظر مالی بسته شدهاز جمله در بسته شدن پروژه ها و (ب) اطمینان حاصل شود که تمام پروژه های در عملیاتی بسته شدن وضعیت مالی بسته ظرف مدت ماه.) بازپرداخت را انجام دهید.