مشاوره حقوقی رایگانحقوقی مشاوره رایگان

محل و ساعت از عملیات سازمان یافته در همکاری بین اتحادیه وکلا و وزارت دادگستری حقوقی رایگان داروخانه ها را می توان در صفحه اصلی از اتحادیه وکلا.

محل و ساعات مشاوره رایگان دفتر خدمات حقوقی را می توان در صفحه اصلی دفتر خدمات حقوقی.

استونیایی جامعه ناشنوایان فراهم می کند کمک های حقوقی برای افراد معلول است.

استونیایی اتحادیه از افراد با بیماری های شغلی فراهم می کند کمک های حقوقی برای افراد معلول است.