مشاوره آنلاین با وکیلآنلاین, مشاوره با وکیل

آنچه در واقع من می خواهم به درخواست وکیل ؟

اگر من می توانم به طور خلاصه و واضح توضیح مشکل خود را ؟

چه نوع از پاسخ من انتظار ؟

اگر من می خواستم به شنیدن تایید است که بدیهی است که من می دانم ؟ شاید من فقط می خواهم برای تایید بی گناهی من است ؟

من آماده به قبول نظر یک وکیل می کند که منطبق با نظر شخصی من است ؟

آنچه من را به انجام زمانی که وکیل منطبق نیست به نظر من از این مشکل ؟

از مشتری خطاب به «وکیل آنلاین» تا حد زیادی بستگی به این دارد که منافع آن را دریافت خواهید کرد از مشاوره.