مشاوره آنلاین با وکیلآنلاین, مشاوره با وکیل

اما اغلب مردم فقط می خواهم به شنیدن آنچه که آنها در حال آماده شنیدن است.

نظر می کند که همزمان با خود آنها را درک نمی کند و یا درک اشتباه است

بنابراین قبل از استفاده به صورت آنلاین مشاوره از یک وکیل نیاز به آماده سازی خود را و فکر می کنم در مورد موارد زیر است:

آنچه در واقع من می خواهم به درخواست وکیل ؟

اگر من می توانم به طور خلاصه و واضح توضیح مشکل خود را ؟

چه نوع از پاسخ من انتظار ؟

اگر من می خواستم به شنیدن تایید است که بدیهی است که من می دانم ؟ شاید من فقط می خواهم برای تایید بی گناهی من است ؟

من آماده به قبول نظر یک وکیل می کند که منطبق با نظر شخصی من است ؟

آنچه من را به انجام زمانی که وکیل منطبق نیست به نظر من از این مشکل ؟

از مشتری خطاب به»وکیل آنلاین»تا حد زیادی بستگی به این دارد که منافع آن را دریافت خواهید کرد از مشاوره