سایت مشاوره حقوقیسایت مشاوره حقوقی

آن خواهد بود بسیار بد است اگر برخی از وکلای جوان فقط تمرین در برقراری ارتباط با مشتریان و واقعا تلاش را به مردم خوب مشاوره حقوقی به صورت رایگان و بدون هر گونه مسئولیت عواقب. آن را بسیار بدتر است.

بسیاری از «قانون شرکت های» من صرف مقدار زیادی از پول را در اصطلاح «ارتقاء وب سایت» برای عبارت «مشاوره حقوقی رایگان» برای هر کلیک بر روی تبلیغات آنها مایل به پرداخت پول واقعی!