حمایت حقوقیحمایت حقوقی

فرمت

پاره وقت (فاصله) است. برای هر یک از 12 بخش را به مشاهده این ویدئو (از 15 دقیقه تا یک ساعت) برای خواندن کتاب درسی فصل و چندین مقالات اضافی و تصمیم گیری در یک یا چند آزمون است. این دوره دارای دو اجباری تکالیف در قالب مقالات با یک صلیب را بررسی کنید.

الزامات

این دوره نیاز به هیچ دانش خاص و به طور خاص طراحی شده برای غیر حقوقدانان: تکنسین های اقتصاددانان کارآفرینان و هر کسی که می خواهد برای شروع کسب و کار خود را.