حمایت حقوقیحمایت حقوقی

ما توضیح دهید که چه قوانین و مقررات کسب و کار در چه صورت ایجاد می شوند و چگونه کار می کنند (معاملات استخدام کارکنان پرداخت مالیات). تک درس در دو بخش است: در یک طرف آن در نظر گرفته شده است استاندارد سوالات حقوقی هر کارآفرین (نه لزوما اینترنت); از سوی دیگر را فراهم می کند بخش اختصاص داده شده به نوآوری (سرمایه معاملات مالکیت معنوی).

فرمت

پاره وقت (فاصله) است

برای هر یک از بخش را به مشاهده این ویدئو (از دقیقه تا یک ساعت) برای خواندن کتاب درسی فصل و چندین مقالات اضافی و تصمیم گیری در یک یا چند آزمون است.

این دوره دارای دو اجباری تکالیف در قالب مقالات با یک صلیب را بررسی کنید

الزامات

این دوره نیاز به هیچ دانش خاص و به طور خاص طراحی شده برای غیر حقوقدانان: تکنسین های اقتصاددانان کارآفرینان و هر کسی که می خواهد برای شروع کسب و کار خود را